Kas ir Dziednieks un Ekstrasenss

DZIEDNIEKS

Ministru kabineta noteikumi Nr. 264
Rīgā 2017. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 11. §)

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40. panta septīto daļu un Statistikas likuma 21. panta 1. punktu

Pielikums Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264

PROFESIJU KLASIFIKATORS

(Pielikums grozīts ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 63; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 234; MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)

4.8. PROFESIJU MAZĀ GRUPA

“323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti” un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA

“3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti”

422. Mazās grupas “323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti” un atsevišķās grupas “3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti” profesijās nodarbinātie, izmantojot augu valsts preparātus, jogu un citas metodes un principus, kas balstīti zināšanās par dažādu kultūru tradīcijām un metodēm, nodarbojas ar cilvēka slimību, traucējumu un traumu profilaksi un ārstēšanu.

423. Mazās grupas “323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti” un atsevišķās grupas “3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti” profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

423.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus, darbā lietojamo līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

423.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

423.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

423.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

424. Atsevišķās grupas “3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti” profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientus, noteikt slimības vai sūdzības raksturu un nepieciešamo ārstēšanu; ārstēt slimības un traumas, izmantojot dabas dziedniecības līdzekļus (piemēram, augus, kukaiņus, dzīvnieku ekstraktus) un citas tautas ārstniecības metodes, kas stimulē organisma darbību; dziedināt un palīdzēt, veicināt atveseļošanās un psihofiziskā stāvokļa uzlabošanas procesus, izmantojot jogas terapijas metodes, vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības, mācīt, kā izpildīt jogas vingrinājumus, kā izmantot relaksācijas un vizualizācijas tehnikas, meditāciju, elpošanas vingrinājumus un pašmasāžas paņēmienus vispārējā fiziskā un psihiskā stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai, konsultēt par jogas uztura izvēli, masāžas un pašmasāžas eļļu un citu preparātu izvēli, pašmasāžas veikšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu un nostiprināšanu; nosūtīt pacientus un konsultēties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem.
Profesijas nosaukums Profesijas kods
424.1. DZIEDNIEKS 3230 01

Paskaidrojums: no 4.8. PROFESIJU MAZĀS GRUPAS – “3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti” – esam īpaši aktualizējuši tieši DZIEDNIEKA profesiju, pilnīgi saglabājot tekstu par pamatprasībām un pamatuzdevumiem, kurus MK noteikumi reglamentē arī pārējām šīs grupas profesijām.

EKSTRASENSS

Ministru kabineta noteikumi Nr. 264
Rīgā 2017. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 11. §)

Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40. panta septīto daļu un Statistikas likuma 21. panta 1. punktu

Pielikums Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumiem Nr. 264

PROFESIJU KLASIFIKATORS

(Pielikums grozīts ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 133; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 63; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 234; MK 24.03.2020. noteikumiem Nr. 160)

6.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA

“516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki”

  1. Mazās grupas “516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki” profesijās nodarbinātie apkalpo klientus utt.
  2. Mazās grupas “516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki” profesijas klasificētas:

675.6. atsevišķajā grupā “5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki”.

  1. Mazās grupas “516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki” un šā klasifikatora 675. punktāminēto atsevišķo grupu profesijām atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

676.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, dažādu pakalpojumu veidu izmaksu veidošanos, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

676.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

676.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem, par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām, par paša pieņemtajiem lēmumiem, par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem, par citu savā darbībā skarto personu drošību, par darba aizsardzības instrukciju un darba disciplīnas ievērošanu;

676.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

6.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA

  1. Atsevišķās grupas 5161 profesijās nodarbinātie sastāda klientiem horoskopus, kuros ar astroloģiskām un tamlīdzīgām metodēm skaidro viņu pagātnes notikumus un pareģo nākotni, skaidro pagātnes notikumus un pareģo nākotni pēc klienta plaukstu līnijām, spēļu kārtīm un ar citām metodēm, dziedē fizisko un psihisko nespēku ar garīgu ietekmi, iedvesmu, biostrāvu un biolauku palīdzību.
  2. Atsevišķās grupas 5161 profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:
– sastādīt klientiem horoskopus, sniedzot informāciju par viņu pagātni un nākotni; noteikt piemērotāko laiku dažādu veidu darbībai; pētīt zvaigznāju un zvaigžņu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par attiecīgu aizsardzības līdzekļu lietošanu; atšifrēt klienta plaukstu līniju nozīmi; interpretēt klienta izvilkto kāršu nozīmi, tējas vai kafijas biezumu izvietojumu tasītē u. tml. un, pamatojoties uz šo interpretāciju, paredzēt nākotnes notikumus; brīdināt klientu par draudošām briesmām un dot padomus par vēlamo rīcību; dziedēt psihisko un fizisko nespēku ar iedvesmu, garīgu ietekmi, lūgšanām, biostrāvām, biolauku; konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas par pareizas uzvedības veidiem, stiprinot pārliecību par sekmīgu izārstēšanos; apmācīt uztvert pasaules uzbūves kopainu vienā veselumā; koriģēt un harmonizēt cilvēka enerģijas lauka struktūru.
Profesijas nosaukums Profesijas kods
678.5. EKSTRASENSS 5161 05

Paskaidrojums: no 6.6. PROFESIJU MAZĀS GRUPAS – “516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki” – esam īpaši aktualizējuši tieši EKSTRASENSA profesiju, pilnīgi saglabājot tekstu par pamatprasībām un pamatuzdevumiem, kurus MK noteikumi reglamentē arī pārējām šīs grupas profesijām.